Vyhlášena 1. výzva programu CENTRAL EUROPE

Dne 12. února byla vyhlášena 1. výzva v rámci programu Interreg – Central Europe (OP Nadnárodní spolupráce – Střední Evropa), která bude otevřena až do 13. dubna. V rámci této výzvy je možné podávat projekty v rámci všech 4 prioritních os a celková alokace na tuto výzvu činí 80 milionů EUR.

Program podporuje 4 prioritní osy:

 • Prioritní osa 1: Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy
 • Prioritní osa 2: Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě
 • Prioritní osa 3: Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě
 • Prioritní osa 4: Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě

Podmínky podpory

 • Partnerství musí být založeno na zapojení nejméně tří financujících partnerů ze tří států, přičemž nejméně dva z nich mají sídlo v programovém území Central Europe.
 • V řádně odůvodněných případech mohou být projekty realizovány mimo území spolupráce.
 • Doporučená výše rozpočtu je v rozmezí 1 – 5 milionů EUR, přičemž menší nebo větší projekty jsou akceptovatelné ve výjimečných případech.
 • Doporučená velikost partnerství je maximálně 12 partnerů.
 • Doporučená délka projektu je 30 – 36 měsíců (maximálně ovšem 48 měsíců)

Finanční podmínky

 •  Spolufinancování pro české organizace činí 15 % rozpočtu.
 • Projekty jsou financovány na základě proplácení vynaložených nákladů – po zpracování monitorovací zprávy (1x za půl roku) je tato předložena ke kontrole Centru pro regionální rozvoj (kontrola 1. stupně), následně ověřena Společným sekretariátem programu (Joint Secretariate ve Vídni) a Certifikačním orgánem (Město Vídeň, Odbor pro evropské záležitosti).  Teprve poté jsou převedeny peníze na účet vedoucího partnera, který je dále rozesílá jednotlivým řadovým partnerům.

Podávání žádostí

 •  Podávání žádostí je dvoufázové, přičemž v první fázi se podává zjednodušená forma žádosti, a pouze projektová partnerství, která byla vybrána do druhého kola, mohou podávat kompletní žádost v druhém kole.
 • V prvním kole je hodnocena potřebnost projektu a kvalita partnerství, zatímco v druhém kole se hledí na kvalitu implementace projektu a sestavení rozpočtu.

Další informace najdete na webu www.central2020.eu, kde si rovněž můžete stáhnout tzv. Balíček pro žadatele.

pixelstats trackingpixel
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Blíží se termín pro podávání žádostí v rámci programu Evropa pro občany

Do 2. března 2015 je třeba podávat žádosti v obou prioritních osách programu Evropa pro občany, tedy v rámci osy 1 Evropská paměť i osy 2 Demokratická angažovanost a aktivní občanství.

Program Evropa pro občany  je hlavním programem Evropské unie pro částečné financování mezinárodních projektů zaměřených na podporu aktivního evropského občanství. Jednou ze základních podmínek programu je nadnárodnost podporovaných projektů, která může být vyjádřena volbou nadnárodního tématu, charakterem organizátorů projektu či zaměřením na veřejnost z různých zemí.

Cíle programu

 • Rozvoj evropského občanství
 • Zlepšení podmínek pro občanskou a demokratickou účast v EU
 • Zvyšování povědomí občanů EU o společných dějinách, paměti a hodnotách Unie
 • Podpora demokratické angažovanosti občanů při procesu tvorby politik EU, mezikulturního dialog a dobrovolnictví

Podporované aktivity

Oblast 1: Evropská paměť

 • Projekty reflektující historii totalitních režimů v moderních dějinách Evropy a připomínající jejich oběti
 • Projekty podporující toleranci a usmíření zaměřené především na mladou generaci
 • Projekty zaměřené na připomínání významných událostí v nedávných evropských dějinách
 • Finacování: maximální grant na celý projekt činí 100 000 EUR.

Oblast 2: Demokratická angažovanost a aktivní občanství – Partnerství měst (Town Twinning)

 • Jednorázová setkání občanů partnerských měst (doba trvání do 21 dnů)
 • Účastnit se musí minimálně dvě města nebo neziskové organizace (s podporou měst), z nichž alespoň jeden subjekt musí být ze země EU
 • Financování: maximální grant na celý projekt činí 25 000 EUR.

Oblast 2: Demokratická angažovanost a aktivní občanství – Sítě měst (Network of Towns)

 • Dlouhodobé projekty sítí partnerských měst (délka projektu až 24 měsíců)
 • Projekt může města, jejich spolky nebo neziskové organizace (s podporou města)
 • Do projektu musí být zapojeny minimálně 4 subjekty ze čtyř různých zemí (alespoň 1 ze země EU)
 • V rámci projektu musí proběhnout minimálně 4 akce/události s mezinárodní účastí
 • Financování: maximální grant na celý projekt činí 150 000 EUR (finance získává vedoucí partner, který je posléze rozděluje mezi partnerské organizace podle jejich aktivit a účasti na projektu) 

Oblast 2: Demokratická angažovanost a aktivní občanství – Projekty občanské společnosti

 •  Podpora organizací působících v obecném evropském zájmu (délka projektu až 18 měsíců)
 • V projektu musí být zapojeny minimálně 3 neziskové organizace ze 3 zemí
 • Financování: maximální grant na celý projekt činí 150 000 EUR

Více informací o programu najdete na stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

pixelstats trackingpixel
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Další úspěch Evropské rozvojové agentury – uspěli jsme v rámci Projektů partnerství v oblasti sportu!

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) zveřejnila 5. prosince seznam podpořených projektů v rámci programu ERASMUS+ - Projekty partnerství v oblasti sportu. V rámci výzvy EAC/S11/13, která měla uzávěrku v červnu, podal s naší pomocí žádost i člen ERA Partnerské sítě – Hranická rozvojová agentura a jeho žádost byla schválena.

sport-erasmus

Celkem bylo schváleno 38 projektů, z toho 18 projektů reagujících na konkrétní EU směrnice (v součtu tyto projekty získaly dotaci ve výši 7 112 656 EUR) a  20 projektů v rámci příbuzných témat (mezi tyto projekty bylo rozděleno  8 150 075,00 EUR).  Na jednotlivé projekty tak připadlo od  250 000 do 500 000 EUR, které jednotliví partneři dostanou rozděleny formou paušálních plateb. Projekty se skrze sport zaměřují především na boj proti dopingu, duální kariéry profesionálních sportovců, zásady fair play, rovné příležitosti, specificky na genderovou rovnost a rovnost zdravotně postižených lidí.

Projekt s názvem European Outdoor Network Experiences, do kterého se Hranická rozvojová agentura s pomocí Evropské rozvojové agentury úspěšně zapojila, si klade za cíl řešit jevy ohrožující férovost a bezúhonnost sportu, jako jsou doping, podvádění s výsledky zápasů a násilí na utkáních, stejně jako všechny druhy netolerance a diskriminace. Naopak bude podporovat dobré řízení sportu, spolu se sociálním začleňováním.  Dále si klade za cíl podpořit dobrovolné aktivity spojené se sportem a rozšiřování povědomí o důležitosti sportu pro lidské zdraví. Vedoucím partnerem je italské město Terni, které má bohaté zkušenosti s organizováním sportovních aktivit. Dalšími zapojenými partnery jsou subjekty ze Španělska, Malty, Dánska, Švédska, Portugalska a Bulharska.  Celkový grant projektu je  400 000 EUR.

Pokud máte také zájem o zapojení do podobného projektu, neváhejte nás kontaktovat na emailu stepana.tezka@eracr.cz. Aktuální nabídky na zapojení do projektů naleznete v Burze projektů na Portálu mezinárodní spolupráce.

pixelstats trackingpixel
Rubriky: Evropská rozvojová agentura | Komentáře nejsou povoleny

Nová výzva: program Justice – ochrana práv dětí

Byla vyhlášena nová výzva programu Justice (JUST/2014/RCHI/AG/PROF), která finančně podpoří projekty zaměřující se na práva dětí. Primárním účelem výzvy je zlepšit systém ochrany dětí a zlepšit kvalitu služeb odborníků na práva dětí, zejména v soudním procesu. Projekty by měly mít ideový základ v Listině základních práv EU a Úmluvě o právech dítěte. Upřednostňovány budou projekty se zaměřením na obzvláště rizikové skupiny mezi dětmi (př. příslušníci menšin). Tato výzva reaguje také na současné problémy v právní ochraně soudem odebraných dětí od rodin usedlých v jiných státech EU.

Budou podpořeny tři typy aktivit:

 • Vytváření podmínek pro odborníky v oboru k práci s dětmi v náhradní péči či zadrženými. (Cíleno zejména na rozvinutí schopnosti komunikace s odborníků s těmito dětmi.)
 • Poskytnutí možností právníkům  zastupujícím děti k rozšíření profesních obzorů, vzdělávání v nových metodách, jejich seznámení se s výsledky výzkumu Komise o stavu práv dětí, řešení ukázkových případů, atd.
 • Vytváření možností ostatních osob zahrnutých v procesu ochrany práv dětí, př. sociální pracovníci, zdravotníci, policie, aby rozvinuli své schopnosti nejen v jednání s dětmi, ale i jejich rodinami.

Celkový rozpočet je 3 800 000 EUR, žadatel nesmí nárokovat méně než 100 000 EUR, horní limit není stanoven. Je zde nutnost spolufinancování ve výši minimálně 20 %.

Žadatelem musí být nezisková organizace.  Můžou se zapojit i právnické osoby s příjmem, avšak pouze jako vedlejší partner, nikoli jako uživatel grantu.

Deadline pro podávání žádostí je 15. ledna 2015 12:00. Více informací o výzvě naleznete na stránkách Evropské komise zde.

 

 

 

pixelstats trackingpixel
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Další úspěch Evropské rozvojové agentury – uspěli jsme v rámci Projektů partnerství v oblasti sportu!

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) zveřejnila 5. prosince seznam podpořených projektů v rámci programu ERASMUS+ - Projekty partnerství v oblasti sportu. V rámci výzvy EAC/S11/13, která měla uzávěrku v červnu, podal s naší pomocí žádost i člen ERA Partnerské sítě – Hranická rozvojová agentura a jeho žádost byla schválena.

sport-erasmus

Celkem bylo schváleno 38 projektů, z toho 18 projektů reagujících na konkrétní EU směrnice (v součtu tyto projekty získaly dotaci ve výši 7 112 656 EUR) a  20 projektů v rámci příbuzných témat (mezi tyto projekty bylo rozděleno  8 150 075,00 EUR).  Na jednotlivé projekty tak připadlo od  250 000 do 500 000 EUR, které jednotliví partneři dostanou rozděleny formou paušálních plateb. Projekty se skrze sport zaměřují především na boj proti dopingu, duální kariéry profesionálních sportovců, zásady fair play, rovné příležitosti, specificky na genderovou rovnost a rovnost zdravotně postižených lidí.

Projekt s názvem European Outdoor Network Experiences, do kterého se Hranická rozvojová agentura s pomocí Evropské rozvojové agentury úspěšně zapojila, si klade za cíl řešit jevy ohrožující férovost a bezúhonnost sportu, jako jsou doping, podvádění s výsledky zápasů a násilí na utkáních, stejně jako všechny druhy netolerance a diskriminace. Naopak bude podporovat dobré řízení sportu, spolu se sociálním začleňováním.  Dále si klade za cíl podpořit dobrovolné aktivity spojené se sportem a rozšiřování povědomí o důležitosti sportu pro lidské zdraví. Vedoucím partnerem je italské město Terni, které má bohaté zkušenosti s organizováním sportovních aktivit. Dalšími zapojenými partnery jsou subjekty ze Španělska, Malty, Dánska, Švédska, Portugalska a Bulharska.  Celkový grant projektu je  400 000 EUR. 

Pokud máte také zájem o zapojení do podobného projektu, neváhejte nás kontaktovat na emailu stepana.tezka@eracr.cz. Aktuální nabídky na zapojení do projektů naleznete v Burze projektů.

pixelstats trackingpixel
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Nová výzva: program Justice – podpora unijního občanství

Byla vyhlášena nová výzva financující národní i nadnárodní projekty podporující výkon práv vyplývajících z občanství Unie (výzva programu Justice – JUST/2014/RCIT/AG/CITI). Cílem programu je zvýšit povědomí a zlepšit znalosti o pravidlech EU o volném pohybu, zejména v rámci směrnice 2004/38/ES a podpořit aktivní zapojení občanů EU do občanského a politického života ve členských zemích EU.

Program bude podporovat aktivity spojené se zvyšováním povědomí občanů o jejich právech, s rozvojem a podporou osvědčených postupů při aktivním začleňování občanů EU do politického života .

Předběžný rozpočet této výzvy k předkládání návrhů je 1 500 000 EUR.

Minimální výše grantu činí: 75 000 EUR a spolufinancování projektu činí 20%.

Délka projektu by neměla přesáhnout 24 měsíců.

Žadatelé  musí být neziskové soukromé, veřejné nebo mezinárodní organizace.

Projekt podpoří následující aktivity spojené s rozšiřováním povědomí občanů EU o jejich právech a aktivity spojené s podporou začleňování občanů EU do politického a občanského života.

Žádost o grant musí být odeslána v elektronické verzi v systému Priamos nejpozději ve středu 2. února 2015 do 12:00 hodin.

Více informací naleznete zde.

pixelstats trackingpixel
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Děti jako oběti šikany ve školách, v ústavních a nápravných zařízeních

Program Justice –  Práva, rovnost a občanství vyhlásil novou výzvu  předkládání žádostí o grant v oblasti dětí jako obětí šikany (výzva JUST/2014/RDAP/AG/BULL).

Program se spolupodílí na financování nadnárodních projektů, které se zaměřují na boj proti šikaně ve školách, v ústavních a v nápravných zařízeních. Program se také zaměřuje na boj proti jakékoli jiné formě násilí, páchaného na dětech, ženách a jiných rizikových skupinách a jejich ochranu. Prioritou této výzvy je boj proti šikaně vůči dětem ve školách, v zařízeních ústavní a nápravné péče. Partneři by si v rámci podpořeného projektu nadnárodní spolupráce měli vyměnit zkušenosti a osvědčené postupy a vzájemným učením přispět k inovativní spolupráci.

Od projektového konsorcia se očekává vyvinutí vzdělávacích modulů, které budou snadno aplikovatelné ve všech členských zemích EU. Partner musí přímo spolupracovat s dětmi případně s ústavním či nápravným zařízením. Musí také do svého výzkumu zapojit děti, učitele, vychovatele, sociální pracovníky a případně také rodiče. Práce s osobními údaji musí být anonymní. Projekty se mohou týkat také kyberšikany.

Hlavními výstupy projektů budou sdílení zkušeností a osvědčených postupů v oblasti boje proti šikaně. Výstupem podpořeného projektu by měl být vzdělávací program, který zlepší situaci šikanovaných dětí v rámci všech členských státu EU. Těchto priorit lze dosahovat také pomocí sociálních médií a internetu.

Předběžná alokace na tuto výzvu je 1 500 000 EUR. Požadovaný grant na jeden projekt se musí pohybovat mezi 75 000 a 300 000 EUR.  

Spolufinancování projektu činí 20%. Maximální délka realizace projektu by měla být 24 měsíců.

Oprávněnými žadateli jsou neziskové soukromé, veřejné nebo mezinárodní organizace.

Projekt financuje činnosti spojené nejen se spoluprací subjektů, ale také se vzájemným učením, s výměnou osvědčených postupů  a s nutnou předcházející přípravou. Předpokládá se, že bude možné nárokovat uhrazení mzdových nákladů, cestovného, propagačních a diseminačních aktivit.

Žádost o grant musí být odeslána v elektronické verzi v systému Priamos nejpozději v úterý 10. března 2015 do 12:00 hodin.

Více informací naleznete zde a výzvu v pdf formátu můžete stáhnout zde.

pixelstats trackingpixel
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Nová výzva Justice & Daphne: Pomoc obětem násilí a zločinu

Nová společná výzva programů Justice a Daphne podpoří národní i mezinárodní projekty na podporu obětí násilí a zločinu. Cílem programu je podílet se na financování nadnárodních projektů, které pomáhají obětem násilí a preventivně působí proti všem formám násilí, především násilí páchanému na dětech, ženách a jiným ohroženým skupinám a dále projektům, které jinak přispívají k dodržování práv obětí, propagaci těchto práv a zvyšování povědomí v této oblasti.

Program podporuje partnerství, v němž partneři spojí síly a společně budou vyvýjet nové strategie a programy v oblasti pomoci obětem. Dalším cílem je zlepšit legislativní podmínky v této oblasti, a to nejlépe na celoevropské úrovni.

V rámci výzvy budou podpořeny aktivity ve dvou oblastech:

 • osa Daphne
  • budování kapacit v oblasti pomoci obětem (zaměstnanci chtáněných domovů, organizací poskytujících právní, lékařské a konzultační služby);
  • budování kapacit v oblasti genderově orientovaných služeb obětem;
  • vývoj nových strategií propojujících oblast zdraví, vzdělání a sociálních služeb;
  • speciální podpůrné programy na podporu zvláště zranitelných osob (postižených osob, migrantů, Romů, příslušníků etnických menšin, příslušníci LGBTI menšiny a děti na ulici).
 • osa Justice
  • vzdělávání zaměstnanců a další budování kapacit;
  • vývoj vzdělávacích pomůcek a informačních nástrojů;
  • výměna dobré praxe;
  • všechny aktivity v rámci programu Jutice musí být navázány na směrnici 2012/29/EU, která zakotvuje minimální standardy v oblasti práv, podpory a ochrany obětí zločinu.

V rámci podprogramu Daphne musí být projekty mezinárodní, v rámci programu Justice budou podpořeny i projekty na národní úrovni.

Předběžná alokace na tuto výzvu činí 4 500 000 EUR (oblast Daphne) a 1 000 000 EUR (oblast Justice).

Spolufinancování projektů musí být ve výši nejméně 20%. Délka projektu by neměla přesáhnout 24 měsíců.

Žadatelé musí být neziskové soukromé, veřejné nebo mezinárodní organizace.

Grant lze získat na školení odborníků a na náklady s tím spojené, na rozvoj informačních materiálů a nástrojů a na koordinaci služeb a spolupráce. Předpokládáme, že finance lze využít také na mzdové náklady, cestovné, propagační a diseminační aktivity.

Žádost o grant musí být odeslána v elektronické verzi v systému Priamos nejpozději v úterý 10. února 2015 do 12:00 hodin.

Více informací naleznete zde  a výzvu ve formátu pdf můžete stáhnout zde.

 

pixelstats trackingpixel
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Operační program Nadnárodní spolupráce DANUBE

eur2

V rámci programového období 2014 – 2020 se Česká republika kromě programu Central Europe zapojí i do dalšího programu v rámci Nadnárodní spolupráce – je jím program Danube, který zahrnuje Rakousko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Německo, Maďarsko, Moldavsko, Černou Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajinu.

Cílem programu je vyšší územní integrace regionu Dunaj, řešení společných problémů a potřeb, a také rozvoj politického rámce, nástrojů, služeb a investic.

Podporovány jsou následující typy činností:

 • vypracování společných rámců a strategií v oblastech nadnárodního významu;
 • vývoj a praktické uplatnění mezinárodních nástrojů a služeb;
 • příprava mezinárodních investic;
 • pilotní činnost;
 • vývoj a praktické realizace odborné přípravy a budování kapacit;
 • šíření informací, kapitalizace.

Tematicky se program zaměřuje na inovace, životní prostředí, kulturu, propojenost a dobré řízení Dunajského regionu. Do programu se mohou zapojit veřejné i soukromé subjekty nebo mezinárodní organizace.

Základní charakteristiky projektů:

 • nadnárodní zaměření (řeší problémy napříč územím);
 • konkrétní a měřitelné výstupy, v reakci na vymezené problémy týkající se programové oblasti;
 • dlouhotrvající výstupy;
 • kvalitní partnerství (min. 3 finanční partneři ze 3 různých zemí regionu);
 • účinnost z hlediska mobilizovaných zdrojů (lidských, finančních, přírodních).

První výzva k podání žádostí bude zvěřejněna odhadem v polovině roku 2015. Před každou výzvou bude také uveřejněn balíček pro žadatele s instrukcemi pro podání žádosti v rámci aktuální výzvy.

Více informací o OP Dunaj naleznete na webových stránkách zde a v českém znění zde.

pixelstats trackingpixel
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Úspěch Evropské rozvojové agentury – Hranická rozvojová agentura a Městská část Prahy 9 získaly dotaci na projekty v rámci programu Evropa pro občany

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) zveřejnila 12. listopadu seznam podpořených projektů v rámci programu Evropa pro občany, opatření 2.2 Sítě měst. V rámci výzvy, která měla uzávěrku v září, podali s naší pomocí žádost i dva členové ERA Partnerské sítě – Hranická rozvojová agentura a Městská část Praha 9.

Celkem bylo schváleno 12 projektů a rozděleno bylo 1 470 000 EUR. Na jednotlivé projekty tak připadá mezi 60 000 EUR a 150 000 EUR. Schválené projekty stejně jako celý program Evropa pro občany jsou zaměřeny na podporu aktivního evropského občanství; zvýšení povědomí o společné historii a hodnotách, rozvíjení kulturního porozumění a podporu demokratické účasti na úrovni EU.

Projekt s názvem „Aktivní občané pro aktivní ochranu klimatu“, do kterého Evropská rozvojová agentura úspěšně zapojila Prahu 9, si klade za cíl zvýšit povědomí občanů o otázkách ochrany životního prostředí a předcházení klimatickým změnám. Projekt staví na zkušenostech vedoucího partnera, kterým je rakouská firma im-plan-tat. Do projektu jsou kromě Rakouska a České republiky zapojeny organizace z Malty, Portugalska a Španělska. Každý z partnerů v rámci projektu uspořádá dvoudenní akci pro partnery a pro místní obyvatele, jejíž součástí budou workshopy, semináře a exkurze do vhodných subjektů. Zástupci Prahy 9 budou reprezentovat ČR na mezinárodních setkáních v partnerských zemích. Celkový grant projektu je 100 000 EUR, z čehož Praha 9 dostane 20 000 EUR na uspořádání konference a na zajištění studijních cest.

Hranická rozvojová agentura se úspěšně zapojila do projektu s mírně krkolomným názvem „Síť měst pro vyplnění mezer mezi evropskými spotřebiteli, tvůrci politik a ekologickými producenty“, se zaměří na veřejné debaty občanů s firmami, ale také na diskuze na veletrzích a festivalech v souvislosti s otázkami o ekologickém zemědělství. Dalším cílem projektu je zapojení zemědělských produktů do ekologických politik EU. Celkový grant na projekt byl vyčíslen na 150 000 EUR.

Pokud máte také zájem o zapojení do podobného projektu, neváhejte nás kontaktovat. Aktuální nabídky na zapojení do projektů naleznete v Burze projektů.

 

 

pixelstats trackingpixel
Rubriky: Nezařazené | 2 komentáře