DENS

Projekt DENS byl úspěšně ukončen v únoru 2011.

Projekt DENS usiluje o hodnocení a výměnu různých politik a opatření spojených se zvyšováním nabídky práce v kontextu aktivního stárnutí a flexicurity, které jsou ve společném zájmu zemí všech zúčastněných partnerů. Opatření zaměřená na zvyšování podílu starších pracovníků na celkové zaměstnanosti zůstávají jednou z priorit trhů práce v EU a jsou nezbytná ke změně přístupů veřejnosti, zainteresovaných aktérů, zaměstnavatelů a samotných starších lidí vůči jejich postavení na pracovním trhu. Vývoj směrem k modelu flexicurity je důležitým prvkem širší strategie rozvoje lidského kapitálu a politik trhu práce. Flexicurity představuje nový způsob pohledu na flexibilitu a ochranu na pracovním trhu a vyzdvihuje čtyři podstatné faktory, jež mohou usnadnit přesuny mezi zaměstnáními: smluvní uspořádání, celoživotní vzdělávání, aktivní politika trhu práce a moderní systémy sociálního zabezpečení.

Během trvání projektu byla debatována nová řešení a současné politiky a praxe v implementaci flexicurity a aktivního stárnutí – tato témata jsou úzce spojena s efektivním naplňováním Evropské strategie zaměstnanosti v členských státech EU, s přípravou Chorvatska na jeho budoucí začlenění do této strategie, stejně jako s dosahováním širších cílů Lisabonské strategie, především proto, že pochopení konceptů flexicurity a aktivního stárnutí ze strany veřejnosti – a zejména všech relevantních partnerů – je nyní nesmírně důležité.

Stránky projektu: www.dens-progress.eu

“Flexicurity a Aktivní stárnutí” Sborník z mezinárodní konference DENS

pixelstats trackingpixel

Komentáře nejsou povoleny.