Příběhy Partnerské sítě

Obec Káraný, známá dodávkami vody pro Prahu, se ihned po zapojení do Partnerské sítě ERA stala klíčovým partnerem v mezinárodním projektu na výměnu zkušeností v oblasti aktivního stárnutí v programu Evropa pro občany, a to se 100% financováním aktivit z dotace EU. Káraný, stejně jako ostatní partneři, uspořádá 5denní akci pro své občany, kde vystoupí místní spolky a uspořádá zajímavé aktivity pro své seniory. Zástupci Káraného se zúčastní obdobných aktivit u ostatních evropských partnerů a domů si přivezou cenné zkušenosti a kontakty.

Energetická agentura Vysočiny se díky spolupráci s Evropskou rozvojovou agenturou zapojila do mezinárodního projektu SERPENTE v programu Interreg, zaměřeného na efektivní a šetrné využívání energií ve veřejných budovách (dotace 85 %).

Univerzita Karlova a Vysoká škola finanční a správní v konsorciu s Evropskou rozvojovou agenturou vysílají své studenty na plně hrazené pracovní stáže do zahraničí, aby vzdělávání nebylo pouze teoretické a aby studenti získali pracovní zkušenosti a snáze si našli práci po dokončení studia.

Městská část Praha 5 díky účasti v Partnerské síti ERA získala finanční prostředky z projektu BICY, který je financovaný dotačním programem Interreg – Střední Evropa. Městská část z projektu uhradí kompletní náklady na aktualizaci svého generelu cyklistické dopravy.

ZŠ Eden z Prahy 10, která si váží svých učitelů a podporuje je v dalším rozvoji, se díky Evropské rozvojové agentuře zapojila do programu Comenius a získala tak 100% dotaci na účast svých jazykových učitelů na kurzu “Jak efektivně a moderně učit angličtinu” na Maltě.

Střední škola technická v Praze 4 si díky spolupráci se sítí ERA vyměňuje pedagogické pracovníky i studenty se zahraničím a pořádá zajímavé mezinárodní konference a vydává odborné sborníky k technickému vzdělávání (dotace 90-100 %).

Institut pro regionální rozvoj, o.p.s. se díky Partnerské síti ERA stal váženým českým zástupcem v mezinárodním konsorciu, které investuje do inovací a vyměňuje si zkušenosti v sektoru cestovního ruchu. Veškeré aktivity jsou plně hrazeny z dotace EU v rámci Programu celoživotního učení.

Hlavní město Praha se během spolupráce s experty Evropské rozvojové agentury stalo součástí několika prestižních mezinárodních projektů – celoevropské observatoře problematiky bezdomovectví v programu PROGRESS (dotace 80 %), sítě měst pro podporu seniorů v programu URBACT (dotace 80 %) a dalších. Centrum sociálních služeb Praha získalo cenné zkušenosti ze zahraničí v oblasti bezdomovectví, prevence syndromu vyhoření u sociálních pracovníků a práce s občany v krizových životních situacích na Lince důvěry (dotace 90 %).

Asociace profesionálních obchodníků, o.s. se prostřednictvím Evropské rozvojové agentury stala vedoucím partnerem mezinárodního konsorcia, které připravuje další vzdělávání v oblasti obchodnických dovedností v programu Leonardo da Vinci (100% dotace).

Handi Jobs, o.s. se stalo partnerem v projektu, který po celé Evropě pomůže založit nové sociální podniky, tedy firmy, které zaměstnávají především znevýhodněné osoby a případný zisk reinvestují do svého rozvoje a sociální práce se zaměstnanci. Vše je 100% financováno programem Leonardo da Vinci.

pixelstats trackingpixel

Komentáře nejsou povoleny.