Mezinárodní partnerství

POSKYTUJEME KOMPLEXNÍ SERVIS PŘI HLEDÁNÍ PARTNERŮ V ZEMÍCH EU A PŘI ZPRACOVÁNÍ A ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V MEZINÁRODNÍCH PROJEKTECH

1. Vytipujeme a zajístíme vyhledání vhodného partnera v zemích EU

 • pro komunitární programy pro projekty v těchto oblastech: vzdělání, výzkum a technologický vývoj, podnikání, životní prostředí, rozvoj dopravní infrastruktury, energie, sociální sféra a zdravotnictví, kultura, informační společnost, ochrana spotřebitele, svoboda, bezpečí a mnohé další

2. Zajístíme vyhledání vhodného partnera v zemích EHP a Švýcarska

 • pro projekty žádající o dotace z Finančního mechanismu EHP/Norska (Norsko, Lichtenštejnsko, Island)
 • z projektů Programu švýcarsko-české spolupráce

3. Zajistíme koordinaci partnerství při přípravě žádosti o dotace a během dotovaného projektu

 • zajistíme a předložíme Prohlášení o partnerství za každého z partnerů
 • rozlišíme role jednotlivých partnerů, včetně jejich podílu na aktivitách projektu a prostředcích ze žádané či obdržené finanční podpory
 • zajistíme postavení jednotlivých partnerů, jejich úlohy a odpovědnost, jakož i úpravu jejich vzájemných práv a povinností při realizaci projektu
 • zkontrolujeme podmínky pro získání finanční podpory, které musí splňovat i partneři
 • zajistíme finanční dohled nad rozdělením výdajů, které vznikly partnerům v souvislosti s realizací projektu
 • supervizujeme dodržování všech pravidel pro uznatelnost výdajů stanovené programem
 • dohlížíme na výdaje partnerů vynaložené na realizaci projektu, včetně dokládání účetních dokladů
 • dohlížíme na „neziskovost“ projektů a „nedodavatelské“ vztahy mezi partnery

4. Zajistíme smlouvu o partnerství

 • upravíme vzájemnou spolupráci partnerů, kteří společně realizují projekt, na který získal žadatel podporu
 • upravíme postavení příjemce a jeho partnerů, vymezíme aktivity, jimiž se podílejí na projektu, upravíme jejich vzájemná práva a povinnosti při naplňování účelu partnerské smlouvy, odpovědnosti za její porušení, způsoby ukončení spolupráce apod.
 • v případech, kdy ze zákonných důvodů není možné uzavřít smlouvu vícestrannou, uzavřeme smlouvy dvoustranné mezi příjemcem a každým z jeho partnerů

5. Naplánujeme a vypracujeme kompletní žádosti v anglickém jazyce

 • zpracujeme projektový záměr
 • provedeme prvotní kontrolu v tom smyslu, zda projekt odpovídá „záměrům Evropské unie“ a zda jsou pro něj dostatečné (finanční) zdroje
 • stáhneme podklady pro podání žádosti na internetu, resp. navážeme kontakty s příslušnými vnitrostátními a mezinárodními orgány
 • provedeme opětovnou kontrolu v tom smyslu, zda se obsah projektu shoduje s požadavky, které jsou uvedeny v podkladech k žádosti
 • vyhledáme partnera – zpracování plánu financování
 • vyplníme žádost v souladu s pokyny
 • podáme návrhy včetně další kontroly obsahových nebo formálních chyb

Při zajišťování mezinárodních partnerství využíváme širokou síť mezinárodních partnerů:

Partneři ERA

pixelstats trackingpixel

Komentáře nejsou povoleny.